20 juli 2016

Indienen en betalen van btw over het voorgaande kwartaal.

Voor een tijdige indiening dienen wij al uw documenten te ontvangen ten laatste de eerste week volgend op het voorgaande kwartaal.